اجزای تشکیل دهنده کوادکوپتر
خازن مولتی لایر

خازن مولتی لایر

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

 مولتی لایر- فاصله پایه 2.5 میلی متر مولتی لایر- فاصله پایه 2.5 میلی متر  مولتی لایر- فاصله پایه 5 مولتی لایر- فاصله پایه 5

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی